Blog

CLOUD – technologie, která dokáže snížit účty firem za elektřinu

Obsah
Díky přechodu z fyzické infrastruktury do cloudu mohou firmy významně uspořit investiční i provozní výdaje, zejména na elektrickou energii, zaměstnance či opravy.

V dnešní době růstu téměř veškerých provozních nákladů, ať již na elektrickou energii, plyn, pohonné hmoty, tak i mezd, hledá většina firem, zejména malých a středních, cestu, jak tyto náklady snížit resp. optimalizovat.

V tomto článku se zamyslíme, jak lze redukovat resp. optimalizovat výdaje na IT infrastrukturu. Pro tyto účely je však nutné rozdělit si firmy na tři skupiny:

  • Firmy, které mají svou fyzickou IT infrastrukturu outscourcovanou v externím datovém centru.
  • Firmy, které využívají virtuální IT infrastrukturu.
  • Firmy, které mají svou vlastní infrastrukturu tzv. in-house, tj. servery uložené s serverovně nebo jiném k tomuto účelu přizpůsobeném prostoru.

Ve specifických případech může samozřejmě firma využívat i kombinaci fyzické a virtuální infrastruktury. V případech 1) a 2) by si firma měla důkladně prověřit cenovou politiku svého dodavatele služeb, způsob účtování služeb, dodatečné poplatky, SLA podmínky a další faktory, které vstupují do koncové ceny výše zmíněných služeb. Důležité je také zaměřit se na úroveň a rozsah technické podpory, zda je k dispozici v režimu 24/7/365, zda reálně dokáže řešit vzniklé problémy a zda nevznikají při případném řešení problémů dodatečné náklady.

V případě vlastní infrastruktury je vhodné položit si otázku, z jakého důvodu je infrastruktura vlastněna. V řadě případů kvůli pocitu bezpečnosti, nedůvěře v externího poskytovatele služeb nebo také pouze ze „setrvačnosti“. Není však právě současná situace, kterou každodenně pociťujeme nejen na svých osobních výdajích, tak i na firemních, správný okamžik na změnu?

V prvé řadě je potřeba uvědomit si fakt, že vlastní IT infrastruktura je spojena s celou řadou různých, obvykle přehlížených či dokonce opomíjených nákladů:

  • Jednorázové investiční (CAPEX) výdaje na pořízení IT infrastruktury
  • Pravidelné provozní a udržovací (OPEX) výdaje na provoz IT infrastruktury, zejména elektrická energie, opravy a úpravy
  • Zvýšené mzdové výdaje na tým, který musí vlastní IT infrastrukturu spravovat
  • Jednorázové výdaje na doplnění IT infrastruktury dle aktuální potřeby
  • Náklady spojené se servisními odstávkami (ať již plánovanými či havarijními)
  • Dodatečné investiční výdaje v případě, že je IT infrastrukturu nutné rozšířit.

Dále je potřeba brát na zřetel skutečnost, že morální životnost fyzické IT infrastruktury je v průměru 3-5 let. Na druhou stranu využití cloudových technologií může znamenat odstranění nebo minimálně snížení všech výše uvedených investičních a provozních výdajů. Důvodů pro toto tvrzení je hned několik, pojďme si je stručně popsat.

Plné využití poskytované IT infrastruktury

Je dlouholetou zavedenou praxí, kterou stále potvrzují i poslední zveřejněné mezinárodní průzkumy, že vlastní IT infrastruktura firem je využívána v průměru na 25 – 35 %, to znamená, že 65 – 75 % jak investičních, tak i provozních výdajů je vynakládána naprosto zbytečně. V rámci cloudových služeb poskytovaných z externích datových center toto nehorázné plýtvání odpadá, protože většina poskytovatelů služeb nabízí obchodní model tzv. pay-as-you-go, tj. zákazník platí pouze za výpočetní výkon, který reálně spotřebuje.

Snížení spotřeby elektrické energie a dalších provozních výdajů

Jeden z největších nákladů na provoz vlastní infrastruktury je náklad na spotřebu elektrické energie. Vzhledem ke stávající situaci tyto náklady výrazně rostou a je nutné věnovat jim zvýšenou pozornost. Pro ilustraci uvádím vyčíslenou roční spotřebu elektrické energie na provoz jednoho obyčejného, dva roky starého, fyzického serveru – je to až 94.000,- Kč a to započítáváme pouze příkon elektrické energie a chlazení. U vlastní fyzické infrastruktury je nutné počítat ještě s dalšími provozními náklady na opravy, údržbu, servisní odstávky a s tím související případné výpadky provozu apod. Dalším významný aspektem je nemožnost přesné predikce těchto nákladů, na rozdíl od cloudu, kdy lze jasně definovat a predikovat veškeré náklady, které firmě vzniknou.

Snížení mzdových nákladů na IT zaměstnance

Díky outsourcingu IT infrastruktury se minimálně ušetří čas IT odborníků, který dosud museli věnovat správě vlastní IT infrastruktury. Neznamená to však, že nepotřebujeme žádného IT pracovníka, ale minimálně jich nepotřebujeme tolik, nebo se tito mohou soustředit na jiné aktivity v rámci firmy – kupříkladu se mohou věnovat inovacím, dalším optimalizacím nebo jiným projektům, a ne rutinní a naprosto zbytečné správě vlastní IT podpory. Redukují se náklady za zastupitelnost těchto zaměstnanců během dovolených, doby nemoci a v dalších případech, které mohou nastat. Externí technická podpora poskytovatele cloudových služeb je k dispozici v režimu 24/7/365.

Naprostá eliminace CAPEX výdajů

Díky využití cloudu naprosto odpadá veškerá nutná investiční aktivita, protože celá IT infrastruktura je firmě poskytována jako služba. Tato skutečnost vede k uvolnění vysokých investičních výdajů, které mohou být využity jiným způsobem, např. na rozvoj firmy v jiných oblastech. Většina poskytovatelů cloudových služeb neustále inovuje a implementuje nejmodernější technologie, takže není na místě ani obava, že služby „neběží“ na moderní fyzické infrastruktuře.

Vysoká bezpečnost cloudových služeb

Velkým rizikem, které může v případě vlastní IT infrastruktury nastat, je jakýkoliv výpadek, porucha či jiné znehodnocení fyzických strojů, které firma vlastní. To může mít nedozírné dopady na podnikání a může znamenat vysoké ztráty. A to se nebavíme o případných kybernetických útocích. V případě cloudových služeb poskytovaných z datového centra, je toto riziko výrazně redukováno, protože datové centrum obvykle nabízí vysokou míru ochrany proti vnitřním (poruchy hardware, problémy s internetem) i vnějším vlivům (výpadky elektrické energie, rozmary počasí, kybernetické hardwarové útoky atp.).

Jak již bylo uvedeno výše, rozhodne-li se vaše organizace pro využití cloudových služeb, je ideální nejprve se spojit s jedním, nebo několika poskytovateli, nechat si zpracovat detailní analýzu současného stavu IT infrastruktury, navrhnout klidně i variantní řešení přechodu do cloudu a nechat si podrobně vysvětlit a popsat obchodní model a veškeré poplatky, které se ke cloudovým službám váží, řešit otázku zabezpečení, záloh, úrovně technické podpory apod. Je důležité, aby vám daný poskytovatel uměl nabídnout individuální přístup, a ne univerzální řešení, které nabízí po celém světě – jedině tak si pro svou společnost zajistíte nejlepší služby, které budou brát v úvahu potřeby vaší firmy i s ohledem na budoucí rozvoj, a to při optimálních nákladech.

Zaujali jsme vás?

Naši technici si na vás rádi udělají čas.
Doporučené

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Vzdálená podpora pomocí TeamViewer

Abychom vám poskytli co nejefektivnější pomoc, využíváme program TeamViewer. Poté, co odsouhlasíte EULA a přístup technika, náš kolega má možnost navigovat se v prostředí vašeho přístroje, aby co nejrychleji odhalil, kde je problém. Tento přístup po vyřešení problému technik odpojuje, takže už do vašeho počítače nevidí, dokud mu příště přístup neodsouhlasíte.

Software TeamViewer stahujte až po konzultaci s našimi techniky. Nikdy nedávejte své přihlašovací ani jiné citlivé údaje ostatním, jediné údaje, které můžete při tomto řešení potřebovat, je ID a osobní kód v rámci softwaru TeamViewer.

TeamViewer Remote Assistance

To provide you with the most efficient help, we utilize the TeamViewer software. After you agree to the EULA and the technician access, our colleague has the abilitiy to navigate in the environment of your device to find as soon as possible where the problem us. This access is disconnected by the technician after the problem is resolved so he no longer can see the insides of your device until you aprove his access the next time. 

Download the TeamViewer sotware after you have consulted our technicians. Never give your login information or any other sensitive information to others. The only credentials you will need for the resolution of your problem is the ID and a personal code within the TeamViewer software.

Windows

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

Linux

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

Please leave your contact information below and we will get back to you as soon as possible.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi vám zpracujeme nabídku na míru